AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ PIEKARSKIEJ 

Królowo nasza, Śląska Gospodyni!

Od ponad 350-ciu lat jesteś obecna wśród nas w znaku swego słynącego łaskami Obrazu. Oczyma pełnymi zrozumienia i miłości spoglądasz na nasze Miasto i Lud Wierny, który Tobie ufa i od Ciebie oczekuje pomocy. Stajemy dzisiaj przed Twoim łaskawym Obliczem, aby na nowo zawierzyć Tobie siebie samych, nasze rodziny i parafie, nasze miasto, archidiecezję i całą Śląską Ziemię.

Nasza Sławna Opiekunko i Orędowniczko Wszelkich Łask!

Upodobałaś sobie Piekary jako Źródło łask na śląskiej ziemi. Mocno wierzymy, że Twoje wstawiennictwo u Boga wyprasza nam wielkie cuda Bożej łaski. Doświadczamy nieustannie Twej przemożnej opieki. Piekarskie Sanktuarium jest żywym dowodem Twojego Maryjo orędownictwa. To tutaj jesteś Wspomożeniem dla Wiernych, Ucieczką dla Grzesznych i Lekarką dla Chorych. Tu jesteś Pocieszycielką Strapionych i Matką Dobrej Rady. Będąc o tym głęboko przekonani, z serca dziękujemy Ci Maryjo za Twoją obecność i opiekę.

Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej!

Udziel nam miłości i pokoju w naszych rodzinach, sprawiedliwości i uczciwości w relacjach społecznych. Błogosław naszą codzienną pracę i trud cierpienia, gdyż wszystko co mamy i czym jesteśmy, pragniemy Tobie ofiarować i zawierzyć.

Maryjo, Tyś naszą nadzieją!

Prowadź nas drogami wiary Trzeciego Tysiąclecia. Przyjmij tę naszą ufność, umocnij ją w sercach i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

 

 BĄDŹ POZDROWIONA 

 

Cześć Ci oddajemy, Matko Chrystusowa, Pani i Patronko archidiecezji naszej. Od wieków upodobałaś sobie Piekary jako siedzibę swej chwały i źródło łask na śląskiej ziemi. Twe Sanktuarium Piekarskie to nasza chluba i nasz skarb, nasza tradycja serdeczna i nasza święta potrzeba. Od wieków, Matko, z piekarskiego wzgórza obejmujesz śląskie pokolenia, Twój lud, lud ciężkiej pracy, spragniony sprawiedliwości i miłości, pokoju i prawdy. Tak, jak ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego Obrazu, a Ty Matko nasza, byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi, tak i my dziś gromadzimy się przed Twoim łaskawym obliczem, by Ci dziękować za Twą opiekę i łaski nam wyproszone, by wyśpiewać Ci, Matko, naszą wdzięczność i radość za to, że jesteś wśród ludu, by prosić Cię o orędownictwo, by przedstawić Ci nasze troski i bóle. Opiekunko Sławna, nie opuszczaj nas. Amen.

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Słowa Bożego,
Matko Łaski Bożej,
Matko wzajemnego przebaczenia,
Matko Kościoła,
Matko nadziei,
Matko wolności,
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej,
Matko ucząca Ewangelii pracy,
Matko solidarności ludzi pracy,
Matko górników,
Matko hutników,
Matko rolników,
Matko wszystkich ludzi pracy,
Matko pielgrzymów i wygnańców,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Przewodniczko w ciemnościach,
Obrono upokorzonych,
Siło słabych,
Odwago cierpiących,
Piekarska Pani - cudami słynąca,
Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego,
Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą,
Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin,
Opiekunko inwalidów,
Opiekunko więźniów,
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka,

Weź w opiekę Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów,
zakony i wszystkich wiernych - prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


K.
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się ciszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

(ODMAWIANA W BAZYLICE PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ)


Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha - bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


LITANIA DO ŚW. BARTŁOMIEJA

 


Panie, zmiłuj się nad nami. - Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże


Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Bartłomieju,
Święty Bartłomieju, wzorze wszelkiej doskonałości,
Święty Bartłomieju, wzorze miłości do Chrystusa,
Święty Bartłomieju, nasza drogo do świętości,
Święty Bartłomieju, ozdobo kapłanów,
Święty Bartłomieju, doskonały duszpasterzu Armenii,
Święty Bartłomieju, chwalebne światło pogan,
Święty Bartłomieju, nieustraszony niszczycielu bóstw pogańskich,
Święty Bartłomieju, krzewicielu wiary katolickiej,
Święty Bartłomieju, krzewicielu wiary w Boga,
Święty Bartłomieju, blasku Kościoła,
Święty Bartłomieju, żyjący pełnią wiary,
Święty Bartłomieju, głęboka pokoro,
Święty Bartłomieju, nieustający w modlitwie,
Święty Bartłomieju, zwierciadło cierpliwości,
Święty Bartłomieju, chwalebny ojcze ubogich,
Święty Bartłomieju, pocieszycielu strapionych,
Święty Bartłomieju, uzdrowicielu chorych,
Święty Bartłomieju, postrachu demonów,
Święty Bartłomieju, wsławiony cudami,
Święty Bartłomieju, oddany pracy misyjnej,
Święty Bartłomieju, odarty ze skóry,
Święty Bartłomieju, umierający na krzyżu,
Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę,
Święty Bartłomieju, umierający w chwale aniołów,
Święty Bartłomieju, chwało wielu narodów,
Święty Bartłomieju, patronie wielu rzemiosł,
Święty Bartłomieju, opiekunie proszących,
Święty Bartłomieju, patronie naszej parafii.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas. - Chryste wysłuchaj nas.

 

K. Módl się za nami, święty Bartłomieju,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:
Boże, wielbiony przez św. Bartłomieja, apostoła, męczennika i patrona naszej parafii spraw swą łaską, byśmy za jego wstawiennictwem wiecznie wielbili doskonałość, dobroć i miłość, którą otacza nas Jezus Chrystus - Twój Syn, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO PATRONA PARAFII 


Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, Święty Bartłomieju, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadź do kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie - wytrwanie. Święty Bartłomieju, weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących w naszej parafii. Uproś patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga. Amen.


MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA 


Święty Bartłomieju, Patronie nasz, Twojej opiece polecam się dzisiaj w sposób szczególny i proszę Cię, abyś wspierał mnie przed Bogiem i ratował we wszystkich moich potrzebach, a także wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania Twoich cnót. Spraw to, drogi patronie, abym pośród wszystkich przygód tego życia dochował wierności Bogu i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci i zbawienie wieczne. Amen.